کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری البرز میباشد
 
   کارگروه های پژوهشی در فرمانداری ها فعال شود// استفاده از ظرفیت نمایشگ ...
   همایش علمی و تخصصی ارتقا دانش و مهارت مدیران البرز برگزار شد
   شهردانایی البرز پروژه ای برای ارتقا فرهنگ عمومی فناوری های نوین
   ۱۸ خدمت شرکت گاز البرز به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد
   ۱۲ پرونده دفاتر پیشخوان خدمات دولت بررسی شد


        
   کل : ۲۱  نمایش ۱ الی ۷   ۱ ۲ ۳